Καθηγητές - Σύμβουλοι Σπουδών

Στο Ν.4009/6-9-2011, άρθρο 35, ορίζεται ότι «Ο σύμβουλος σπουδών καθοδηγεί και υποστηρίζει τους φοιτητές στα προγράμματα σπουδών τους. Με τον Εσωτερικό Κανονισμό κάθε ιδρύματος ορίζεται η εκ περιτροπής ανάθεση καθηκόντων συμβούλου σπουδών σε καθηγητές και ρυθμίζονται τα ειδικότερα σχετικά θέματα.»

Στον Εσωτερικό Κανονισμό Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. (ΦΕΚ 3257/20-12-2013), άρθρο 22, ορίζεται ότι «1. α) Με απόφαση της Συνέλευσης κάθε Τμήματος ανατίθενται, για κάθε ακαδημαϊκό έτος, καθήκοντα Συμβούλων Σπουδών στα μέλη Ε.Π., με σκοπό την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών  προς τους φοιτητές για την ομαλή μετάβαση από τη δευτεροβάθμια στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, την καθοδήγηση και υποστήριξη αυτών στα Προγράμματα Σπουδών τους και ιδίως, την υποστήριξη φοιτητών με ειδικές ανάγκες ή φοιτητών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες για την πρόοδο και επιτυχή περάτωση των σπουδών τους. Από την πρώτη εισαγωγή φοιτητών στο Τμήμα, οι νεοεισερχόμενοι κατανέμονται στα μέλη Ε.Π. του Τμήματος, χωρίς εξαιρέσεις. Η κατάσταση ανακοινώνεται από τη Γραμματεία, μετά την εγγραφή των πρωτοετών φοιτητών. Ο κάθε φοιτητής έχει τη δυνατότητα αλλαγής του Συμβούλου Σπουδών στον οποίο έχει κατανεμηθεί, μετά την παρέλευση του πρώτου ακαδημαϊκού έτους. Η αλλαγή αυτή λαμβάνει χώρα μετά από αιτιολογημένη αίτηση του ενδιαφερομένου φοιτητή και απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. β) Τα μέλη Ε.Π. υποχρεούνται να συνδράμουν τους Συμβούλους σπουδών στο έργο τους. Κατά τη διάρκεια της θητείας τους, οι Σύμβουλοι Σπουδών πρέπει να είναι διαθέσιμοι για τους φοιτητές τουλάχιστον μία ώρα την εβδομάδα και διευκολύνονται στην άσκηση των καθηκόντων τους, με απαλλαγή ή περιορισμό από διοικητικά καθήκοντα.»

Το Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. υλοποίησε πιλοτικά το θεσμό του Συμβούλου Σπουδών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2011-12 και συστηματικά έκτοτε. Οι νεοεισερχόμενοι φοιτητές μπορούν να δουν τους Καθηγητές – Συμβούλους Σπουδών που έχει ορίσει η Συνέλευση του Τμήματος κατ’ έτος εισαγωγής:

 

Δείτε τη λίστα με τους σύμβουλους καθηγητές για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013

 

Δείτε τη λίστα με τους σύμβουλους καθηγητές για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014

 

Δείτε τη λίστα με τους σύμβουλους καθηγητές για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015

 

Δείτε τη λίστα με τους σύμβουλους καθηγητές για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016

 

Δείτε τη λίστα με τους σύμβουλους καθηγητές για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 

 

Επικοινωνείστε Μαζί Μας

Γραφείο: ZB 213 (Ημέρες/ Ώρες : Τρίτη-Τετάρτη-Πέμπτη 10:00 - 12:00 )

  • Τήλ: +30-210-538-1225
  • Fax: +30-210-538-1226