Πτυχιακή Εργασία

Η Πτυχιακή Εργασία είναι η τελευταία ακαδημαϊκή υποχρέωση του φοιτητή πριν τη λήψη του πτυχίου του, αποτελεί το επιστέγασμα της σπουδής, και γι αυτό έχει βαρύνουσα σημασία και αυξημένη συμμετοχή στο βαθμό πτυχίου. Εκπονείται τυπικά στο Η εξάμηνο σπουδών και αντιστοιχεί σε 20 από τις συνολικά 30 πιστωτικές μονάδες (ECTS) του εξαμήνου, με αποτέλεσμα να αντιστοιχεί περίπου στο 8% του τελικού βαθμού του πτυχίου.

Η Πτυχιακή Εργασία έχει μελετητικό, αναπτυξιακό ή εφαρμοσμένο ερευνητικό χαρακτήρα, και εκπονείται από το φοιτητή είτε ατομικά είτε από κοινού στο πλαίσιο διμελούς ομάδας. Εξασφαλίζει την εμβάθυνση του τελειόφοιτου σε ένα σοβαρό και επίκαιρο θέμα εφαρμοσμένης έρευνας στην ειδικότητα των σπουδών του και του παρέχει τη δυνατότητα να αποκτήσει σημαντικές εμπειρίες από την ολοκληρωμένη και σε βάθος μελέτη ενός συγκεκριμένου θέματος καθώς και να αναπτύξει τις συνθετικές του ικανότητες.

Ο Εσωτερικός Κανονισμός του ΤΕΙ Πειραιά (ΦΕΚ 3257 Β, 20-12-2013) στο Άρθρο 18 εισάγει το γενικό πλαίσιο εκπόνησης Πτυχιακών Εργασιών.

Οι φοιτητές μπορούν να αναλάβουν Πτυχιακή Εργασία εφόσον έχουν τις τυπικές προϋποθέσεις, με διάρκεια εκπόνησης το ένα εξάμηνο και σε εξαιρετικές περιπτώσεις τα δύο εξάμηνα. Κοινό θέμα πτυχιακής εργασίας μπορεί να ανατεθεί και σε ομάδα μέχρι δύο φοιτητών με ταυτόχρονη κατανομή της εργασίας σε κάθε φοιτητή.

Η διαχείριση των διαδικασιών που σχετίζονται με τις πτυχιακές εργασίες γίνεται από μια μόνιμη τριμελή επιτροπή καθηγητών του Τμήματος (Επιτροπή Πτυχιακών Εργασιών). Από το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2013-14, η Επιτροπή Πτυχιακών Εργασιών απαρτίζεται από τους:

  1. Νικόλαο – Αλέξανδρο Τάτλα,
  2. Στέλιο Ποτηράκη,
  3. Στέλιο Μυτιληναίο.

 

Διαδικασία Έγκρισης Θεμάτων και Ανάθεσης Πτυχιακών Εργασιών

I. Σε εξαμηνιαία βάση τα μέλη ΕΠ του Τμήματος εισηγούνται στους Τομείς θέματα Πτυχιακών Εργασιών προς εκπόνηση, τα οποία περιλαμβάνουν σύντομη περιγραφή αντικειμένου, σχετική βιβλιογραφία καθώς και επιθυμητές/απαραίτητες προαπαιτούμενες γνώσεις. Το τελευταίο στοιχείο σχετίζεται συνήθως με μαθήματα επιλογής τελευταίων εξαμήνων.

II. Οι Τομείς αποφασίζουν για την έγκριση των θεμάτων, καταγράφουν στα πρακτικά της Γενικής τους Συνέλευσης τα εγκριθέντα θέματα και τα κοινοποιούν στην Επιτροπή Πτυχιακών Εργασιών. Τα θέματα αυτά ανακοινώνονται ηλεκτρονικά στον διαδικτυακό τόπο του Τμήματος από την Επιτροπή Πτυχιακών Εργασιών. Η Επιτροπή Πτυχιακών Εργασιών τηρεί αρχείο με τα εγκριθέντα θέματα.

III. Φοιτητής που προτίθεται να αναλάβει πτυχιακή εργασία συμπληρώνει αντίστοιχη Αίτηση Ανάληψης Πτυχιακής Εργασίας που περιλαμβάνει το Θέμα της Πτυχιακής και την υποβάλλει στη Γραμματεία του Τμήματος. Η αίτηση προσυπογράφεται από τον καθηγητή - εισηγητή του θέματος. Αιτήσεις γίνονται δεκτές έως το τέλος της προθεσμίας υποβολής διορθωτικών δηλώσεων κάθε εξαμήνου.

IV. Η Επιτροπή Πτυχιακών Εργασιών κατόπιν συγκέντρωσης των παραπάνω εισηγείται προς τη Συνέλευση του Τμήματος τις αιτούμενες αναθέσεις προς έγκριση επίβλεψης. Στη Γραμματεία του Τμήματος τηρείται αρχείο με τις εγκριθείσες αναθέσεις Πτυχιακών Εργασιών ανά εξάμηνο.

 

 

 

 Σχήμα 1: Διαδικασία Ανάθεσης Πτυχιακών Εργασιών

 

 

Συγγραφή της Πτυχιακής Εργασίας

Το κείμενο της Πτυχιακής Εργασίας υποχρεωτικά ακολουθεί το πρότυπο (template) πτυχιακής εργασίας που διατίθεται ηλεκτρονικά στον διαδικτυακό τόπο του Τμήματος. Επιπλέον οδηγίες δίνονται στους φοιτητές κατά περίπτωση από τους επιβλέποντες καθηγητές.

 

Διαδικασία Εξέτασης Πτυχιακών Εργασιών

I. Όταν ο φοιτητής ολοκληρώσει τη συγγραφή της Πτυχιακής Εργασίας, την παραδίνει στον επιβλέποντα καθηγητή, ο οποίος και συμπληρώνει το έντυπο εισήγησης για σύσταση τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης της εργασίας. Το έντυπο κατατίθεται στη Γραμματεία μαζί με την πτυχιακή εργασία (στα προβλεπόμενα αντίτυπα) προς έγκριση από τον Πρόεδρο του Τμήματος.

II. Σχηματίζεται Τριμελής Επιτροπή Εξέτασης αποτελούμενη από τον εισηγητή του θέματος και δύο ακόμα μέλη ΕΠ και ταυτόχρονα ορίζονται και ανακοινώνονται ο χώρος καθώς και η ημερομηνία παρουσίασης / εξέτασης της Πτυχιακής Εργασίας που είναι ανοιχτή διαδικασία και μπορεί να παραστεί ως ακροατής κάθε μέλος της ακαδημαϊκής κοινότητας του Τμήματος.

III. Η εξέταση είναι ανοικτή και δημόσια (μπορεί να την παρακολουθήσει οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος). Η εξέταση αρχίζει με παρουσίαση της εργασίας διάρκειας περίπου 15 λεπτών από τον φοιτητή. Ακολουθούν ερωτήσεις από την επιτροπή και οι απαντήσεις υπεράσπισης του φοιτητή, διαδικασία που επαναλαμβάνεται μέχρις ότου η επιτροπή θεωρήσει ικανοποιητικές τις απαντήσεις ή διευκρινίσεις ή περαιτέρω πληροφορίες ή στοιχεία που έχει λάβει από το φοιτητή.

IV. Το κάθε μέλος της Επιτροπής Εξέτασης βαθμολογεί με χωριστό βαθμό την εργασία, και ο μέσος όρος των τριών βαθμολογιών αποτελεί και τον τελικό βαθμό της πτυχιακής εργασίας. Η κλίμακα της βαθμολογίας είναι η ίδια με εκείνη των προπτυχιακών μαθημάτων, ήτοι : 0-3,99 Κακώς, 4,0 – 4,99 Ανεπαρκώς, 5,0 – 6,49 Καλώς, 6,5 – 8,49 Λίαν Καλώς και 8,5 – 10 Άριστα.

V. Σε περίπτωση που η πτυχιακή εργασία κριθεί ελλιπής, αναπέμπεται για συμπληρωματική επεξεργασία, οπότε επαναλαμβάνεται η διαδικασία υποβολής και παρουσίασης - εξέτασης.

VI. Κατόπιν επιτυχούς εξέτασης συμπληρώνεται από την Επιτροπή και κατατίθεται στη Γραμματεία το Δελτίου Βαθμολογίας Πτυχιακής Εργασίας. Παράλληλα, ο φοιτητής καταθέτει σε ηλεκτρονική μορφή στη Γραμματεία την τελική μορφή της Πτυχιακής Εργασίας του, μετά από ενδεχόμενες διορθώσεις που του ζητήθηκαν κατά την εξέταση.

 

 

 

 Σχήμα 2: Διαδικασία Εξέτασης Πτυχιακών Εργασιών

 

 

Διαδικασία για την Εκπόνηση Πτυχιακών Εργασιών από την πλευρά του Σπουδαστή

Οι φοιτητές ενημερώνονται για τα διαθέσιμα θέματα πτυχιακών εργασιών από τον ιστότοπο του Τμήματος. Κατόπιν συνεννόησης με τον καθηγητή που έχει εισηγηθεί το θέμα που τους ενδιαφέρει, υποβάλουν αίτηση στη Γραμματεία για την ανάληψη θέματος Πτυχιακής Εργασίας. Περαιτέρω ενέργειες εκ μέρους των φοιτητών απαιτούνται μόνο στην περίπτωση που επιθυμούν να αλλάξουν θέμα πτυχιακής εργασίας, οπότε το αιτούνται προς το Τμήμα.

 

Θέματα Τρέχοντος Εξαμήνου

 

A Τομέας

 

B Τομέας

  

Διαθέσιμα Θέματα

 

Χρήσιμα Έντυπα:  

Δελτίο βαθμολογίας πτυχιακής εργασίας (pdf)

Έγκριση πτυχιακής εργασίας (pdf)

Αίτηση πτυχιακής (pdf)

Αίτηση παράτασης θέματος πτυχιακής εργασίας (pdf)

 

Δελτίο βαθμολογίας πτυχιακής εργασίας (doc)

Έγκριση πτυχιακής εργασίας (doc)

Αίτηση πτυχιακής (doc)

 

Προς διευκόλυνση των φοιτητών κατά την συγγραφή της πτυχιακής τους εργασίας και για την ομοιόμορφη εμφάνιση των εργασιών, παρατίθεται ένας οδηγός συγγραφής πτυχιακών εργασιών, τον οποίο πρέπει να χρησιμοποιήσουν οι φοιτητές ως βάση για τη συγγραφή της εργασίας τους. Ο οδηγός, με το αντίστοιχο template σε μορφή .doc file βρίσκεται εδώ 

 

Επικοινωνείστε Μαζί Μας

Γραφείο: ZB 213 (Ημέρες/ Ώρες : Τρίτη-Τετάρτη-Πέμπτη 10:00 - 12:00 )

  • Τήλ: +30-210-538-1225
  • Fax: +30-210-538-1226