Σύστημα Πιστωτικών Μονάδων ECTS

Το Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών έχει υιοθετήσει το Ευρωπαϊκό Σύστημα Συσσώρευσης και Μεταφοράς Μονάδων (European Credit Transfer System) από το 2008 στο Προπτυχιακό Πρόγραμμα σπουδών του και από το 2015 στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του. Στόχος είναι να διευκολυνθεί και να προωθηθεί η κινητικότητα προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών για εκπαίδευση και για έρευνα μέσα στον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης, να ενισχυθεί η εξωστρέφεια στο προφίλ των αποφοίτων αλλά και η ευρωπαϊκή διάσταση των δραστηριοτήτων του Τμήματος.

Μπορείτε να δείτε τον Οδηγό ECTS του Τμήματος εδώ.

 

 

Τα κυριότερα χαρακτηριστικά του συστήματος ECTS

 

To ECTS είναι ένα φοιτητο-κεντρικό σύστημα συσσώρευσης και μεταφοράς πιστωτικών ακαδημαϊκών μονάδων που βασίζεται στη διαφάνεια των μαθησιακών αποτελεσμάτων και της μαθησιακής διαδικασίας. Στοχεύει στη διευκόλυνση του σχεδιασμού, της προσφοράς, της αξιολόγησης, της αναγνώρισης και της επικύρωσης των προσόντων και των μαθησιακών ενοτήτων, καθώς και της φοιτητικής κινητικότητας. Το σύστημα ECTS χρησιμοποιείται ευρέως στην τυπική ανώτατη εκπαίδευση και μπορεί να εφαρμοστεί και σε άλλες δραστηριότητες δια βίου μάθησης.

Είναι ένα «εργαλείο» του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΧΑΕ) για να αποκτήσουν οι σπουδές και τα μαθήματα διαφάνεια και να βελτιωθεί έτσι η ποιότητα της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Το σύστημα ECTS θεσπίστηκε το 1989 στο πλαίσιο του Προγράμματος ERASMUS, ως ένα σύστημα μεταφοράς των πιστωτικών μονάδων που οι φοιτητές αποκτούσαν κατά τις σπουδές τους στο εξωτερικό σε μονάδες που «μετρούσαν» για το πτυχίο τους όταν επέστρεφαν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στο ίδρυμα προέλευσής τους. Στη συνέχεια κατέληξε να χρησιμοποιείται όχι μόνο για τη μεταφορά πιστωτικών μονάδων, ανάλογα με το φόρτο εργασίας και τα μαθησιακά αποτελέσματα, αλλά επίσης και για τη συσσώρευση πιστωτικών μονάδων στο αρχικό ίδρυμα και πρόγραμμα σπουδών.

Το σύστημα ECTS βοηθά στο σχεδιασμό, την περιγραφή και την προσφορά προγραμμάτων σπουδών, κάνει δυνατή την ολοκλήρωση διαφορετικών τύπων μάθησης σε μια προοπτική δια βίου μάθησης και διευκολύνει την κινητικότητα των φοιτητών απλοποιώντας τις διαδικασίες αναγνώρισης προσόντων και περιόδων σπουδών. Μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιοδήποτε πρόγραμμα, ανεξαρτήτως τύπου διδασκαλίας (είτε βασίζεται στην αίθουσα, είτε μέσω εργασίας, είτε από μακριά), ανεξαρτήτως ρυθμού σπουδών (πλήρης ή μερική φοίτηση) και ανεξαρτήτως πλαισίου εκπαίδευσης (τυπική, μη τυπική, άτυπη).

 

Πιστωτικές Μονάδες

 

Οι πιστωτικές μονάδες αποδίδονται με βάση το Φόρτο Εργασίας που απαιτείται από τους φοιτητές για να επιτύχουν τα αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα. Τα μαθησιακά αποτελέσματα περιγράφουν τι αναμένεται να γνωρίζει, να κατανοεί και να μπορεί να κάνει ο εκπαιδευόμενος με την επιτυχή ολοκλήρωση μίας μαθησιακής διεργασίας. Επίσης συνδέονται με τους περιγραφικούς δείκτες επιπέδων στα εθνικά και στο Ευρωπαϊκό πλαίσιο προσόντων.

Ο Φόρτος Εργασίας δείχνει το χρόνο που οι φοιτητές τυπικά χρειάζονται για να ολοκληρώσουν όλες τις μαθησιακές δραστηριότητες (όπως διαλέξεις, σεμινάρια, projects, πρακτική εργασία, μελέτη και εξετάσεις) που απαιτούνται για την επίτευξη των αναμενόμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων.

60 Πιστωτικές Μονάδες αποδίδονται στο Φόρτο Εργασίας που αντιστοιχεί σε ένα ακαδημαϊκό έτος σπουδών πλήρους φοίτησης και στα ανάλογα μαθησιακά αποτελέσματα. Στις περισσότερες περιπτώσεις ο Φόρτος Εργασίας των φοιτητών κυμαίνεται μεταξύ 1500 και 1800 ωρών για ένα ακαδημαϊκό έτος, οπότε μία (1) πιστωτική μονάδα αντιστοιχεί σε 25 έως 30 ώρες εργασίας. Αναλογικά ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο αντιστοιχεί σε 30 Πιστωτικές Μονάδες, με αντίστοιχο Φόρτο Εργασίας μεταξύ 750 και 900 ωρών.

 

Η χρήση των Πιστωτικών Μονάδων

 

Πιστωτικές Μονάδες αποδίδονται τόσο σε ένα ολοκληρωμένο προσόν ή πρόγραμμα σπουδών, όσο και στις επιμέρους εκπαιδευτικές του συνιστώσες (όπως ενότητες, μαθήματα, πτυχιακές εργασίες, πρακτική άσκηση και εργαστηριακή άσκηση). Οι μονάδες που αποδίδονται σε καθεμία από αυτές τις συνιστώσες εξαρτώνται από το βάρος της σε σχέση με το φόρτο εργασίας που οι φοιτητές θα χρειαστούν για να επιτύχουν τα αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα, μέσα σε ένα πλαίσιο τυπικής εκπαίδευσης.

Πιστωτικές Μονάδες αποδίδονται ατομικά στους φοιτητές (είτε πλήρους είτε μερικής φοίτησης) αφού συμπληρώσουν τις μαθησιακές δραστηριότητες που απαιτεί ένα τυπικό πρόγραμμα σπουδών ή μία μεμονωμένη συνιστώσα του και αξιολογηθούν επιτυχώς ως προς τα μαθησιακά αποτελέσματα που απέκτησαν. Οι Πιστωτικές Μονάδες μπορούν να συσσωρεύονται με στόχο την απόκτηση ενός τυπικού προσόντος, ανάλογα με τους κανόνες του ιδρύματος που απονέμει το προσόν. Εάν οι φοιτητές έχουν κατακτήσει μαθησιακά αποτελέσματα σε διαφορετικά μαθησιακά πλαίσια (τυπικά, μη τυπικά ή άτυπα) οι αντίστοιχες Πιστωτικές Μονάδες μπορούν να τους απονεμηθούν μετά από επιτυχή αξιολόγηση, επικύρωση ή αναγνώριση των μαθησιακών αυτών αποτελεσμάτων.

Πιστωτικές μονάδες που αποδίδονται στο πλαίσιο ενός προγράμματος σπουδών μπορούν να μεταφερθούν σε άλλο πρόγραμμα που προσφέρει είτε το ίδιο είτε διαφορετικό ίδρυμα. Η μεταφορά μπορεί να γίνει μόνο αν το ίδρυμα που απονέμει τον τίτλο σπουδών αναγνωρίζει τις πιστωτικές αυτές μονάδες και τα αντίστοιχά τους μαθησιακά αποτελέσματα. Συνεργαζόμενα ιδρύματα θα πρέπει να έχουν συμφωνήσει εκ των προτέρων, προκειμένου για την αναγνώριση περιόδων σπουδών στο εξωτερικό.

Τέλος η μεταφορά και συσσώρευση Πιστωτικών Μονάδων διευκολύνεται από τη χρήση των Βασικών Εγγράφων ECTS (Κατάλογος Μαθημάτων, Αίτηση Φοιτητή, Εκπαιδευτική συμφωνία και Αναλυτική Βαθμολογία), καθώς και από το Παράρτημα Διπλώματος.

 

Επικοινωνείστε Μαζί Μας

Γραφείο: ZB 213 (Ημέρες/ Ώρες : Τρίτη-Τετάρτη-Πέμπτη 10:00 - 12:00 )

  • Τήλ: +30-210-538-1225
  • Fax: +30-210-538-1226