Δήλωση φοιτητών που επιθυμούν να ακολουθήσουν πρόγραμμα σπουδών ΤΕΙ

Οι εγγεγραμμένοι φοιτητές, ήτοι όσοι κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος δεν έχουν ολοκληρώσει
όλες τις απαιτούμενες από το πρόγραμμα σπουδών υποχρεώσεις για τη λήψη πτυχίου, των Τμημάτων των
συγχωνευόμενων Τ.Ε.Ι. εντάσσονται αυτοδίκαια στα Τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Σε περίπτωση που κάποιος φοιτητής επιθυμεί να ολοκληρώσει τον πρώτο κύκλο σπουδών Τμήματος Τ.Ε.Ι.
υποβάλλει σχετική υπεύθυνη δήλωση στη γραμματεία του Τμήματος έως 30 Σεπτεμβρίου 2018, η οποία δεν
ανακαλείται. Οι φοιτητές που κατά την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2018- 2019 έχουν υπερβεί τη διάρκεια
των εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του τίτλου σπουδών, σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπου-
δών, προσαυξανόμενη κατά τέσσερα (4) εξάμηνα, έχουν μόνο το δικαίωμα να ολοκληρώσουν τον πρώτο κύκλο
σπουδών Τμήματος Τ.Ε.Ι..

Ειδικά οι φοιτητές του Τμήματος Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας πρέπει να υποβάλλουν και δήλωση επιλογής Τμήματος
(Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών ή Μηχανολόγων Μηχανικών)

Υπεύθυνη Δήλωση http://www.eee.uniwa.gr/documents/Entypa/ipefthinidilosi.pdf

Επικοινωνείστε Μαζί Μας

Γραφείο: ZB 213 (Ημέρες/ Ώρες : Τρίτη-Τετάρτη-Πέμπτη 10:00 - 12:00 )

  • Τήλ: +30-210-538-1225
  • Fax: +30-210-538-1226