Κατατακτήριες εξετάσεις

 

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

για την εισαγωγή στο Τμήμα αποφοίτων άλλων Τμημάτων / Σχολών

 

Γενικές Πληροφορίες

Οι κατατακτήριες εξετάσεις για την εισαγωγή στο Τμήμα αποφοίτων άλλων Τμημάτων / Σχολών, διεξάγονται μία φορά το χρόνο, συνήθως το πρώτο ή το δεύτερο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου. Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στην διαδικασία ορίζεται συνήθως το πρώτο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου.

Η σχετική ανακοίνωση και οι λεπτομέρειες για την διαδικασία υποβολής αιτήσεων και τη διεξαγωγή των εξετάσεων αναρτάται στις ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ της Γραμματείας του Τμήματος, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.

 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

 

1.      Αίτηση του υποψηφίου

2.      Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό ολοκλήρωσης σπουδών ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών ΑΕΙ. Προκειμένου για πτυχιούχους ΑΕΙ εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους, από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή από το εκάστοτε όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών του.

 

Αριθμός εισαγομένων

Σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 6 του ν. 4218/2013 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 268 ), η παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 3404/2005 (Φ.Ε.Κ. Α’ 260) τροποποιείται ως εξής: «Το ποσοστό των κατατάξεων πτυχιούχων Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή ισότιμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε, της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), καθώς και των κατόχων πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων, ορίζεται σε ποσοστό 12% επί του αριθμού των εισακτέων σε κάθε τμήμα Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι…».

 

Εγγραφή

Οι επιτυχόντες εγγράφονται στο Β’ εξάμηνο σπουδών (Εαρινό Εξάμηνο) του ακαδημαϊκού έτους κατάταξής τους. Μετά την εγγραφή μπορούν να κάνουν αίτηση προς τη Συνέλευση του Τμήματος για αναγνώριση μαθημάτων του πρώτου τους πτυχίου αντιστοίχων με τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών.

 

Εξεταζόμενα Μαθήματα

Τα τρία (3) μαθήματα στα οποία εξετάζονται γραπτώς οι υποψήφιοι προς κατάταξη, καθώς και αντίστοιχη εξεταστέα ύλη και βιβλιογραφία, είναι τα εξής:

 

Μάθημα 1ο : ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Εξεταστέα Ύλη:

Μιγαδικοί αριθμοί και μορφές αυτών. Στοιχεία γραμμικής άλγεβρας. Πίνακες-ορισμοί και βασικές πράξεις. Γραμμικά συστήματα. Ορίζουσες. Ορισμοί και ιδιότητες- Ιδιοτιμές και ιδιοδιανύσματα. Περί συναρτήσεων. Ορισμοί, όρια συνέχεια συνάρτησης. Ορισμός παραγώγου, ιδιότητες και κανόνες παραγώγισης. Διαφορικό συνάρτησης. Ολοκλήρωση. Αόριστο και ορισμένο ολοκλήρωμα. Ιδιότητες, κανόνες και  τεχνικές  ολοκλήρωσης.  Συναρτήσεις πολλών μεταβλητών. Ορισμοί, Ιδιότητες και κανόνες παραγώγων διαφορικού και ολοκληρώματος συναρτήσεων πολλών μεταβλητών. Διπλό ολοκλήρωμα, επικαμπύλιο ολοκλήρωμα. Διαφορικές Εξισώσεις πρώτης και ανώτερης τάξης (Είδη Διαφορικών Εξισώσεων, Επίλυση  Διαφορικών Εξισώσεων κτλ). Γραμμική ανεξαρτησία λύσεων διαφορικών εξισώσεων.  Ιακωβιανές ορίζουσες. Ομογενείς διαφορικές εξισώσεις.  Γραμμικές διαφορικές εξισώσεις  ανώτερης τάξης με  σταθερούς  συντελεστές όπου το  δεύτερο μέλος είναι πολυώνυμο ή εκθετική συνάρτηση  ή ημίτονο ή συνημίτονο κτλ. Μετασχηματισμός  Laplace   (ιδιότητες και εφαρμογές μετασχηματισμού Laplace).  Αντίστροφος μετασχηματισμός Laplace. Επίλυση διαφορικών εξισώσεων με χρήση μετασχηματισμού Laplace. Επίλυση συστημάτων με μετασχηματισμό Laplace.   

Ενδεικτική βιβλιογραφία:

1.       Κατωπόδης, Μακρυγιάννης, & Σάσσαλου. (1994). Μαθηματικά Ι.  Αθήνα: ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ

2.       Γεωργούδης, Παλιατσός, Πρεζεράκος, (1995) .Διαφορικές Εξισώσεις. Αθήνα: ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ

3.       Αλεξανδρόπουλος A. (2000), Μαθηματικα ΙΙΙ, Εφαρμοσμένα. Αθήνα: ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ

4.       Γεωργούδης, Μακρυγιάννης, Σάσσαλος, (1995-96) Συναρτήσεις Πολλών Μεταβλητών.  Αθήνα: ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ

 

Μάθημα 2ο : ΦΥΣΙΚΗ

Εξεταστέα Ύλη:

·         Ευθύγραμμη κίνηση υλικού σημείου σε μια διάσταση

·         Ομαλή κυκλική κίνηση

·         Δυναμική υλικού σημείου: Νόμοι του Νεύτωνα για την κίνηση στο επίπεδο και εφαρμογές

·         Διατήρηση ορμής και μηχανικής ενέργειας

·         Δυνάμεις μεταξύ ηλεκτρικών φορτίων

·         Ηλεκτρομαγνητισμός

·         Κύματα

·         Ταλαντώσεις

 

Ενδεικτική βιβλιογραφία:

1.       Ζήσος, Α. (2006). Φυσική Ι, Μηχανική - Θερμότητα (Β΄ έκδοση) (2η εκδ.). Αθήνα: ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ

 

Μάθημα 3ο :  ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

Εξεταστέα Ύλη:

Βασικές έννοιες του ηλεκτρισμού (φορτίο, τάση, ρεύμα, ισχύς κτλ). Ανεξάρτητες και εξαρτημένες πηγές, αντιστάσεις, πυκνωτές, πηνία κτλ. Ανάλυση απλών κυκλωμάτων και σύνθεση αντιστάσεων, διαιρέτες τάσης και ρεύματος κτλ. Μέθοδοι απλών ή θεμελιωδών βρόχων και κόμβων. Θεωρήματα των γραμμικών κυκλωμάτων: επαλληλίας, ισοδυνάμων Thevenin και Norton, προσαρμογής κτλ. Μεταβατική συμπεριφορά των κυκλωμάτων πρώτης τάξης RL/RC υπό βηματική διέγερση και σταθερά χρόνου.

Ενδεικτική βιβλιογραφία:

1.       Χατζαράκης, Γ. (2014). Ηλεκτρικά κυκλώματα (3η εκδ.). Θεσσαλονίκη: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΖΙΟΛΑ

2.       Alexander, C., & Sadiku, M. (2012). Ηλεκτρικά Κυκλώματα (4η εκδ.). Θεσσαλονίκη: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΖΙΟΛΑ.

3.       Δροσόπουλος, Α. (2005). Ηλεκτροτεχνία Συνεχούς Ρεύματος (1η εκδ.). Πάτρα: Αυτοέκδοση (ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΣ).

 

Η βιβλιογραφία είναι διαθέσιμη στη Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος.

 


 

Κατατακτήριες Εξετάσεις ακαδημαϊκού έτους 2017-2018

 

Ανακοινώνεται ότι οι αιτήσεις αποφοίτων ΑΕΙ για συμμετοχή στις κατατακτήριες εξετάσεις του Τμήματος ακαδημαϊκού έτους 2017-18 θα γίνονται δεκτές από 1/11/2017 έως και 15/11/2017 στη Γραμματεία του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.

 

Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Σχετική έγκαιρη ανακοίνωση θα ορίζει τον χρόνο και τον τόπο διεξαγωγής των εξετάσεων καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια (βλ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Γραμματείας Τμήματος, σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή).

 

 

Επικοινωνείστε Μαζί Μας

Γραφείο: ZB 213 (Ημέρες/ Ώρες : Τρίτη-Τετάρτη-Πέμπτη 10:00 - 12:00 )

  • Τήλ: +30-210-538-1225
  • Fax: +30-210-538-1226