Ερευνητική πολιτική και κατευθύνσεις

Το Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. του Α.Ε.Ι Πειραιά Τ.Τ. συνδυάζει τη μακρά εκπαιδευτική παράδοση με διαρκή παρουσία και έντονη δραστηριότητα έρευνας και ανάπτυξης στο χώρο της ηλεκτρονικής και όλου του φάσματος των εφαρμογών της. Η ερευνητική δραστηριότητα των μελών του Τμήματος εντείνεται ιδιαίτερα μετά την νομοθετική μεταρρύθμιση του 2001, η οποία θεσμοθετεί την έρευνα ως συνιστώσα του έργου του προσωπικού των Α.Ε.Ι., ισότιμη με την εκπαίδευση. Έτσι κατά τη διάρκεια της τελευταίας 15-ετίας το Τμήμα αναπτύσσει αξιόλογη ερευνητική δραστηριότητα η οποία αυξάνεται με ταχείς ρυθμούς, υποστηρίζεται δε από το σύνολο του προσωπικού, τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές αλλά και το διευρυνόμενο δίκτυο εθνικών και διεθνών ερευνητικών συνεργασιών και ανταλλαγών που οικοδομείται με πρωτοβουλία του προσωπικού.

 

Η ερευνητική πολιτική του Τμήματος στοχεύει στην παράλληλη δραστηριοποίηση σε τρεις άξονες, για την κάλυψη:

 

(α) των κυρίων και «κλασικών» περιοχών της ηλεκτρονικής (ηλεκτρονικές διατάξεις και συστήματα, μικροηλεκτρονική, μετρήσεις και εφαρμογές ηλεκτρομαγνητικών ακτινοβολιών, βιομηχανικά ηλεκτρονικά, οπτικές / ασύρματες / δορυφορικές / κινητές τηλεπικοινωνίες και δίκτυα υπολογιστών, συστήματα επεξεργασίας και προβολής ήχου και εικόνας, επικοινωνία και δικτύωση πολυμέσων),

 

(β) των νέο-αναδυόμενων περιοχών σύγχρονου ερευνητικού ενδιαφέροντος, που αποτελούν και πεδία δι-επιστημονικής συνεργασίας, όπως τα Οργανικά Ηλεκτρονικά, τα Φορετά Ηλεκτρονικά, τα Πολυλειτουργικά υλικά, τα ηλεκτρονικά για το Περιβάλλον και τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, κ.α.

 

(γ) της αξιοποίησης των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση – ένα ερευνητικό πεδίο ‘οριζόντιου’ διεπιστημονικού ενδιαφέροντος.

 

Στις ερευνητικές δραστηριότητες και προγράμματα ενθαρρύνονται να συμμετέχουν οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος, ενώ στενή αλληλεπίδραση συντηρείται με τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών που προσφέρει το Τμήμα. Στην κατεύθυνση αυτή, η Συνέλευση του Τμήματος έχει αποφασίσει να παρουσιάζονται τα κυριότερα αποτελέσματα των ερευνητικών προγραμμάτων στην εκδήλωση υποδοχής των πρωτοετών κάθε Σεπτέμβριο, με στόχο να κινηθεί από νωρίς το ενδιαφέρον των φοιτητών. Αντίστοιχες αλλά αναλυτικότερες παρουσιάσεις οργανώνονται και στην υποδοχή των φοιτητών στα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών.

 

Για να «στεγάσει» οργανωτικά και διοικητικά τις ερευνητικές δραστηριότητες των μελών του, το Τμήμα επιδίωξε συστηματικά επί δεκαετία, στο πλαίσιο του Ιδρύματος και της ισχύουσας νομοθεσίας, και επέτυχε τελικά τον Ιούνιο του 2015, τη θεσμοθέτηση τριών Ερευνητικών Εργαστηρίων (ΦΕΚ 1041 Β΄/03-06-2015). Τα Εργαστήρια συγκροτήθηκαν διοικητικά και λειτούργησαν ήδη από το ακαδημαϊκό έτος 2015-16. Επόμενος στόχος στη στρατηγική του Τμήματος είναι η εξασφάλιση πόρων

  • για συμπλήρωση και αναβάθμιση του εξοπλισμού των Εργαστηρίων με σύγχρονα όργανα και διατάξεις, και
  • για την πιστοποίηση εξοπλισμού, προσωπικού και διαδικασιών στο πλαίσιο των Εργαστηρίων, με στόχο την παροχή πιστοποιημένων υπηρεσιών.

Το Ίδρυμα υποστηρίζει τις δραστηριότητες αυτές μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (http://elke.teipir.gr) καθώς και του Κέντρου Τεχνολογικής Έρευνας Πειραιά και Νήσων (http://kte.teipir.gr ). Οι επιστημονικοί υπεύθυνοι και συντονιστές των σχετικών έργων ή προγραμμάτων φροντίζουν για την ενημέρωση και διάχυση των αποτελεσμάτων της έρευνας μέσω της ιστοσελίδας του Τμήματος και μέσω ημερίδων που οργανώνει είτε το Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. είτε οι ειδικότεροι φορείς χρηματοδότησης των έργων.

 

Επικοινωνείστε Μαζί Μας

Γραφείο: ZB 213 (Ημέρες/ Ώρες : Τρίτη-Τετάρτη-Πέμπτη 10:00 - 12:00 )

  • Τήλ: +30-210-538-1225
  • Fax: +30-210-538-1226