Αξιολόγηση Τμήματος

Το Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. υιοθέτησε τη διαδικασία εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης μέσω της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευσης (ΑΔΙΠ)  από το ακαδημαϊκό έτος 2007-2008. Η διαδικασία αυτή τηρείται διαρκώς μέχρι σήμερα, τα δε αποτελέσματα δημοσιοποιούνται με την από το νόμο απαιτούμενη διαφάνεια και αξιοποιούνται πολλαπλώς για τη βελτίωση της λειτουργίας και της προσφοράς έργου του Τμήματος.

 

Η πρώτη Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ) ορίστηκε από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος στις 12-09-2008, με την εξής σύνθεση:

 

 • Δημήτριος Καλύβας, Καθηγητής, Πρόεδρος
 • Παναγιώτης Παπαγέωργας, Καθηγητής Τομέα Α΄ «Ηλεκτρονικής & Υπολογιστών», Μέλος
 • Στέφανος Τσιτομενέας, Αναπλ. Καθηγητής Τομέα Β΄ «Επικοινωνιών & Δικτύων», Μέλος

 

Η ΟΜΕΑ συντόνισε τη πρώτη Εσωτερική Αξιολόγηση του Τμήματος και την υποβολή στην ΑΔΙΠ της πρώτης Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΕΕσΑ), τον Απρίλιο του 2010 (αρ. πρωτ. ΑΔΙΠ 386/19-4-2010). Καθώς η πραγματοποίηση εξωτερικής αξιολόγησης καθυστέρησε σε εθνικό επίπεδο για λόγους που αφορούν την ΑΔΙΠ, με αίτημα της ΑΔΙΠ η ΕΕσΑ επικαιροποιήθηκε πρώτη φορά το Φεβρουάριο του 2012 και δεύτερη φορά τον Απρίλιο του 2013, από την ίδια ΟΜΕΑ.

 

Η πρώτη Εξωτερική Αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2013, με επιτόπια εβδομαδιαία επίσκεψη της πενταμελούς επιτροπής εξωτερικών εμπειρογνωμόνων που ορίστηκε από την ΑΔΙΠ (αρ. πρωτ. ΑΔΙΠ 1548/1-7-2013). Η Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης (ΕΕξΑ) (External Evaluation Report) ολοκληρώθηκε και κοινοποιήθηκε στο Τμήμα τον Νοέμβριο του 2013 από την ΑΔΙΠ (αρ. πρωτ. ΑΔΙΠ 2976/21-11-2013).

 

Η νέα ΟΜΕΑ για τον επόμενο τετραετή κύκλο Εσωτερικής Αξιολόγησης ορίστηκε από τη Συνέλευση του Τμήματος στις 28-11-2014 με την εξής σύνθεση:

 

 • Ευστάθιος Κυριάκης-Μπιτζάρος, Καθηγητής, Πρόεδρος
 • Γεώργιος Βόκας, Αναπλ. Καθηγητής Τομέα Α΄ «Ηλεκτρονικής & Υπολογιστών», Μέλος
 • Νικόλαος Σταθόπουλος, Καθηγητής Τομέα Β΄ «Επικοινωνιών & Δικτύων», Μέλος

 

και τροποποιήθηκε από τη Συνέλευση του Τμήματος στις 2-6-2015 ως εξής:

 

 • Σάββας Βασιλειάδης, Αναπλ. Καθηγητής και Πρόεδρος Τμήματος, Πρόεδρος
 • Ευστάθιος Κυριάκης-Μπιτζάρος, Καθηγητής Τομέα Α΄ «Ηλεκτρονικής & Υπολογιστών», Μέλος
 • Νικόλαος Σταθόπουλος, Καθηγητής Τομέα Β΄ «Επικοινωνιών & Δικτύων», Μέλος

 

Η ΟΜΕΑ συντονίζει την τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών αξιολόγησης. Το Τμήμα συντάσσει και υποβάλλει ανελλιπώς τις Ετήσιες Απογραφικές Εκθέσεις, σημαντική θέση μέσα στις οποίες έχουν οι απαντήσεις από τα ερωτηματολόγια που συμπληρώνουν ανώνυμα οι φοιτητές, κάθε εξάμηνο και για κάθε διδαχθέν μάθημα. Τα στατιστικά στοιχεία από τα ερωτηματολόγια κοινοποιούνται στους διδάσκοντες για τη συνεχή βελτίωση του προσφερόμενου εκπαιδευτικού έργου.

 

Επικοινωνείστε Μαζί Μας

Γραφείο: ZB 213 (Ημέρες/ Ώρες : Τρίτη-Τετάρτη-Πέμπτη 10:00 - 12:00 )

 • Τήλ: +30-210-538-1225
 • Fax: +30-210-538-1226